Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 

(Kérjük, hogy a szabályzat elolvasásakor az Ön érdekében, fordítson figyelmet a pontos és következetes értelmezésére az ott leírtakkal kapcsolatban. Amennyiben olyan szót vagy kifejezést talál, amelynek nem ismeri a pontos jelentését, azt keresse meg valamely ideillő szótárban és pontosítsa annak értelmét, jelentését!)

Bevezetés

Az Adatkezelő figyelmet fordít arra, hogy minél pontosabban betartsa a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásait és így megvédjük az ön személyes adatait az illetéktelen felhasználástól. Mindezeket figyelembe véve, az előzetes tájékoztatás az adatvédelmi követelményeiről szóló 2015. szeptember hó 29. napján kiadott ajánlását alapján lehető legérthetőbben próbáljuk meg kifejezni az adatvédelmi szabályainkat, valamint részletesen bemutatni az egyes adatkezelési tevékenységeket. 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy állami szervek, bíróság, ügyész, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részére, személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

A fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Az Adatkezelő elérhetőségei

Cégnév: Constant Kft..

Székhely: 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 8.

Cégjegyzékszám: 01-10-049439

Adószám: 26103794-2-43

E-mail: info@cpanel10.tarhelypark.hu

Amennyiben megkeresné Társaságunkat az adatkezeléssel kapcsolatban, abban az esetben azt a www.resetdrink.hu honlapon található kapcsolat menüpont alatt teheti ezt meg azt.

Az adatkezelő minden, hozzá beérkezett e-mailt a küldő e-mail címével, nevével, dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított maximum öt év elteltével töröl. 

Változtatás joga

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen tájékoztatót bármikor szabadon megváltoztassa. A tájékoztató módosításai a Társaság honlapján történő közzététellel lépnek hatályba, és a változásokról mindig időben értesíti partnereit. Amennyiben az Érintetteknek olyan kérdése lenne, amelyre itt nem kapott választ, írja meg nekünk!

Cégünk a rendszer használatából eredő esetleges egyéb károkért felelősséget nem tud vállalni azon felül, ha az a tőlünk elvárható gondosság mellet önhibánkon kívül bekövetkezet.

A szabályzat Hatálya (online, és /vagy üzletben átadott adatokra vonatkozik)

 • Jelen Szabályzat időbeni hatálya: 2019. június 05. napjától további rendelkezésig vagy visszavonásig hatályos.
 • Jelen Szabályzat személyi hatálya kiterjed az Adatkezelőre, továbbá azon személyekre, akik adatait e Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti
 • Jelen Szabályzat Tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelő minden szervezeti egységében folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre függetlenül attól, hogy az elektronikusan és/vagy papíralapon történik. Papíralapú adatkezelés esetében Adatkezelő a jelen szabályzattól formailag különálló archiválási szabályzatot is bevezethet és működtethet, amely a jelen Szabályzat szerinti általános rendelkezéseket kiegészíti, és amelyre a jelen Szabályzat hatálya kiterjed, ezért a jelen Szabályzat mellékletének tekintendő.

Online üzletben átadott, emailen beérkezett adatok

Az Adatkezelő általánosan azoknak a természetes személyeknek az adatait kezeli, akik a számukra elérhető úton keresztül vagy módon, az Adatkezelő bármely e-mail címére küldött adataikkal, közösségi oldalon keresztül, vagy telefonon,  vagy személyesen, kapcsolat kialakítása céljából jelentkeztek, az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vették, vagy megigényelték, vagy kapcsolat kialakításán kívül eső más okból vagy célból jelentkeztek. Az Érintettek körébe tartoznak az Adatkezelő Munkatársai, az Adatkezelő természetes személyi Partnerei, nem természetes személyi Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói, és esetleg egyéb érintett partnerei.

Jelen tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelő www.resetdrink.hu címen megtalálható online portálján, másrészt az Adatkezelő székhelyén/irodájában a szolgáltatások igénybevétele kapcsán átadott személyes adatok kezelésére.

Adatkezelés alapelveivel kapcsolatos kiemelt hatályos jogszabályok

 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.); 
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.); – 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.); 
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.); 
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.); 
 • 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.); 
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.); 
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.); 
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

Esetleges jogvita esetén, a magyar jogszabályokat alapul vételével a magyar bíróságok illetékessége alá tartozik.

Adathasználati alapelvek 

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni;

Célhoz kötöttség: A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés;

Adattakarékosság: A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk;

Pontosság: A személyes adatoknak, pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék;

Korlátozott tárolhatóság: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel;

Integritás és bizalmas jelleg: A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Elszámoltathatóság: Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

Érintettek jogai 

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az erre irányuló kérelem űrlap kitöltésével.

Tájékoztatáshoz való jog: Az Érintett kérelmére a Társaság, mint Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. 

A Társaság a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, feltéve, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Társaság költségtérítést állapít meg.

Az Érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli az Érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Felügyeleti Hatósághoz (NAIH) fordulás lehetőségéről.

Helyesbítéshez való jog: Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot annak alapján helyesbítenie kell az Érintett vonatkozásában.

Adathordozáshoz való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Törléshez való jog

Társaság a személyes adatot törli, ha

 • kezelése jogellenes
 • az érintett kéri (kivéve, ha az adatkezelés jogszabály alapján kötelező)
 • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt (kivéve azt, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni)
 • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendeli

Az adat kezelése jogellenes, ha

 • az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, és, ha a törlést törvény nem zárja ki
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte, kinyilvánította
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincsen elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre

Az adattörlés korlátai

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása
 • népegészségügy területét érintő közérdek
 • az EU 2016/679 Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést
 • jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • az érintett a tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben

Ha az adatkezelés az korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az Érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Eljárási szabályok:

A személyes adatok törlésére, korlátozására, helyesbítésére 25 (huszonöt) nap áll az Adatkezelő rendelkezésére. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő, a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Amennyiben az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 (huszonöt) napon belül írásban vagy az Érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás indokait.

A kérelem elutasítása esetén Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Adatkezelő helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Tiltakozás joga

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik
 • törvényben meghatározott egyéb esetben

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az Érintett az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az Adatkezelő az Érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az adatkezelés biztonsági elvei

Az Adatkezelő alkalmazott informatikai eszközei

A személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adatok:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök

Figyelmeztetés

Az internet használatával, hálózati fenyegetettségek hatására a megfelelő gondoskodás mellett is bekövetkezhet előre nem látható és ki nem védhető rosszindulatú támadás, amely érintheti a továbbított elektronikus üzenetek, megrendeléseket, és bármely egyéb adatot. Ezen támadások tisztességtelen előnyökre, tevékenységre, szerződések vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezethetnek. Az ilyen fenyegetések kivédése érdekében az Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható és ésszerű óvintézkedést. Az Adatkezelő az általa megbízott szolgáltatókon keresztül megfigyeli a rendszereket annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést észrevehessen, rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson egy esetleges későbbi jogvita vagy bűncselekmény elkövetésének felderítésében. A rendszermegfigyelés továbbá lehetővé teszi az alkalmazott védelmi eszközök hatékonyságának ellenőrzését is.

Az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldal adatkezelése

A weboldal megnevezése:  www.resetdrink.hu

Adatkezelések

Érintettek Kezelt adatok Az adatkezelés célja
Munkavállalók a munkaviszonyból adódó hivatalos előírásoknak megfelelő elszámolások elvégzéséhez és egyéb kapcsolattartáshoz szükségesek
Webshop vásárlók

és egyéb Ügyfelek

az érintett számára megfelelő információ és ajánlat nyújtása, egyéb kapcsolattartás, panasz esetén a panasz közlésének lehetővé tétele, a panasz azonosítása és a törvényi előírásoknak megfelelő kötelező adatok felvétele, és egyéb kötelezettségek.
Jelszó a felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja
Vezeték-és keresztnév kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges
E-mail cím Kapcsolattartás.
Telefonszám Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
Életkor Statisztika készítéséhez
Számlázási név és cím A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
Szállítási név és cím A házhoz szállítás lehetővé tétele.
A vásárlás/regisztráció időpontja Technikai művelet végrehajtása.
Hírlevélre feliratkozók Név, e-mail cím A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról.

Adatfeldolgozók megnevezése

Adatfeldolgozó Adatfeldolgozással kapcsolatos információk Az adatfeldolgozás jogalapja
tárhely szolgáltató Az adatkezelés célja a weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése. Az adatkezelés időtartama a regisztráció törléséig tart Érintett hozzájárulása, az 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.)
szállítók Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje a házhozszállítás lebonyolítása. a Felhasználó hozzájárulása, 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
online fizetési szolgáltató e-mail cím. Az adatkezelés célja az online vásárlás lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése). Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az online fizetés lebonyolítása. Érintett hozzájárulása, az 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.)
könyvelők A kezelt adatok köre: kiállított számla regisztrációja az adózási szabályoknak megfelelően, A Számlázási név, számlázási cím nem kerül külön regisztrációra általa
jogi képviselő

A táblázatban az Érintettek köre a Társaság  szolgáltatásainak függvényében szűkül vagy bővül.

Regisztráció a honlapon

 • Az adatkezelés célja: az Adatkezelő webáruházában történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célozottabb kiszolgálás, direktmarketing tartalmú megkeresések, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az 2001. évi CVIII. 13/A. §-a, a 2000. évi C. törvény. 169. § (2) bekezdése és a 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt személyes adatok típusa: vevőszám, megszólítás, NÉV, egyéb cím, lakcím, e-mail cím, telefonszám, születési év, a bejelentkezéshez szükséges e-mail cím és jelszó, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke), számlázási cím, szállítási cím, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama

 • a direktmarketing célú hozzájárulások tekintetében az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig,
 • a profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított négy év
 • a vásárlások adatai tekintetében a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.

Adattovábbítás 

 • utánvétes fizetés esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja a ComplexPress felé 
 • előreutalás fizetési módozat választása esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja az OTP Bank NYrt. (1051. Budapest, Nádor u. 16.) felé, Tudomásul veszem, hogy a(z) [Kereskedő cégneve] ([székhelye]) adatkezelő által a(z) [Fizetési Elfogadóhely webcíme] felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: [Kereskedő által továbbított adatok megnevezése]
  Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff
 • PayPalon keresztüli fizetési módozat választása esetén a vásárló neve, a fizetés összege, dátum, időpont a PayPal pénzügyi közvetítő rendszer (PayPal Europe S.à r.l. & Cie, S.C.A. 5th Floor 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg) felé,
 • Termékek kiszállítása esetén a címzett neve, címe, a rendelés értéke a Magyar Posta Zrt, a ComplexPress felé.

Az adattovábbítás jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve a Magyar Posta Zrt., és a ComplexPress csomagküldő  tekintetében a 2012. évi CLIX. törvény 54. § (1) bekezdése.

Hírlevél és Direkt Marketing

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

 • a www.resetdrink.hu honlapon a Saját fiókba belépve,
 • e-mail útján a info@cpanel10.tarhelypark.hu címen, továbbá
 • postai úton a Constant Kft.. 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 8. címen.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a értelmében Érintett előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a Társaság reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségin megkeresse, továbbá az Érintett a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Társaság a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

A Társaság nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Érintett korlátozás és indoklás nélkül, ingyenes leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben a Társaság minden- a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg az Érintettet. Érintett a reklámokról leiratkozhat az üzentben lévő linkre kattintva.

 • Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (E-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkcióról. 
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásig, azaz a leiratkozási tart az adatkezelés.
 • Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

Cookie-k

Cookie-k (sütik) alatt olyan kisméretű szöveges fájlokat értünk, amelyekben a weboldalak a látogatásokkal kapcsolatos információkat meghatározott célból és ideig tárolják. A cookie-k elsődleges funkciója, hogy kényelmesebbé, személyre szabottá tegyék a böngészést, hiszen segítségükkel eltárolhatjuk különböző személyes adatainkat, beállításainkat. Az ismételt látogatások során a weboldal képes felismerni a szövegfájlt, ezáltal beazonosítva a korábbi látogatót. A cookie-k segítségével jól célzott, személyre szabott reklámkampányok is megvalósíthatók.

www.resetdrink.hu tekintettel a 2003. évi C. törvény 155.§ 4. bekezdésében foglaltak alapján, a következő tájékoztatást adja az általa használt analitikai eszközökkel, azaz cookie-kkal kapcsolatban: 

A Társaságunk weboldalát a WordPress segítségével hozta létre, a weboldal ennek motorját használja. A WordPress segítségével létrehozott oldalak a következőkben meghatározott cookie-kat használhatják, azonban az Adatkezelő e cookie-kat saját maga nem használja fel semmilyen módon. A használt cookie-k az Érintett eszköze és a WordPress között kommunikálhatnak, az Adatkezelő számára semmilyen adatot nem továbbítanak, nem adnak át, így a használt cookie-k vonatkozásában a WordPress saját adatkezelési útmutatója az irányadó.

A Cookie-k típusai 

A weboldalon használatos cookie-kat 4 különböző kategóriába sorolhatjuk, a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara osztályozásának megfelelően: működéshez feltétlenül szükséges, teljesítményt javító, egyéni beállításokat tároló, webanalitikai és hirdetések célzását szolgáló.

 • Működéshez feltétlenül szükségesek: ezen cookie-k típusa teszi lehetővé a weboldalon történő böngészést. 

Ezen cookie-k nélkül a Társaság weboldalán felkeresett tartalmak kiszolgálása (beleértve a biztonságos protokollok használatát) lehetetlenné válik.

Társaság weboldala titkosított karakterláncot tartalmazó cookie segítségével azonosítja Önt a honlap használata közben. Valahányszor belép az Érintetti felületre, ezt az egyedi azonosítót tartalmazó cookie-t helyezünk a gépére. Például: session cookie. Ezek a cookie-k feltétlenül szükségesek a weboldal működéséhez, így tiltásukra nincsen lehetőség.

Kérjük, hogy ne használja tovább az Adatkezelő weboldalát, amennyiben nem szeretné, hogy ezen cookie-k a böngészőjében letöltésre kerüljenek!

 • Teljesítményjavítók: Ezek a cookie-k arról gyűjtenek információt, hogy a látogatók milyen módon használnak egy weboldalt. Például mely oldalait látogatják a leggyakrabban, hol ütköznek a látogatók hibaüzenetekbe.

Ezek a cookie-k nem tárolnak olyan információt, amellyel a látogatókat a weboldalak beazonosítanák. A segítségükkel gyűjtött információ kizárólag összesítve, névtelenül kerül felhasználásra. Céljuk a Társaság weboldalán elérhető funkciók, felhasználói élmény javítása. A weboldal teljesítményéről adatot gyűjtő cookie-k a böngésző beállításainál letilthatók, törölhetők. További információt itt olvashat

 • Egyéni beállításokat tároló: Ezek a cookie-k teszik lehetővé a weboldalon használt felhasználói név, kiválasztott nyelvi

preferencia eltárolását. Például egy weboldal képes lokális hírek kiszolgálására a látogató cookie-ban eltárolt földrajzi elhelyezkedése alapján. Ezek a cookie-k alkalmasak a megváltoztatott betűméret, illetve további hasonló beállítások eltárolására. A cookie-kban tárolt beállítások anonimek. A tárolt értékük az üzemeltető számára nem vezethetők vissza az egyes Érintettekhez.

A személyes beállításokat eltároló cookie-k a böngésző beállításainál letilthatók, törölhetők. Ezen cookie típus tiltása hatással van a Társaság weboldalának funkcióira, ezáltal a tapasztalt felhasználói élményre.

 • Webanalitikai és hirdetések célzását szolgálók: Ezek a cookie-k teszik lehetővé, hogy a látogatók az érdeklődésüknek megfelelő reklámüzenetekkel találkozzon.

Google Adwords

A Társaság weboldalának üzemeltetője a Google Adwords-öt és további hirdetési rendszereket használ online hirdetéseinek megjelenítésére. Ezek a szolgáltatók eltárolhatják a látogatók IP címét, illetve további – nem személyes adatnak minősülő – azonosító információt annak érdekében, hogy a későbbiekben külső weboldalakon megjelenítsék a Társaság hirdetését. A webanalitikai és a hirdetések célzását szolgáló cookie-król, és tiltásukról bővebb tájékoztatást itt olvashat.

A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Amikor Érintett egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így az Érintett nem is azonosítható általuk.

Amikor Érintett a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Érintett a hirdetésre kattintott.

Minden Google AdWords Érintett másik cookie-t kap, így azokat a AdWords Érintettek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó Érintettek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az Érintettek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított Érintettek számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik Érintettet azonosítani lehetne.

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:  www.google.de/policies/privacy/

Google Analytics

A Társaság weboldalának üzemeltetője a Google Analytics szolgáltatást használja a látogatók viselkedésének statisztikai elemzésére. Annak ellenére, hogy a harmadik fél számára átadott információ nem tartalmaz személyes adatot, a látogatottsági adatok bizonyos esetekben visszavezethetőek az Érintettekhez.

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Érintett által látogatott weblap használatának elemzését.

Az Érintett által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google az Érintett IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta az Érintett a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül az Érintett böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását az Érintett a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, az Érintett weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Közösségi oldalak használata

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése körében a következőket:

 • az adatgyűjtés ténye
 • az érintettek köre
 • az adatgyűjtés célja,
 • az adatkezelés időtartama
 • az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye
 • az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése

A Társaság termékeinek oldala elérhető a Facebook közösségi portálon, valamint más közösségi oldalakon.

Az adatgyűjtés ténye, és a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve az Érintett nyilvános profilképe.

Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.

Adatkezelő az érintettekkel kizárólag akkor kommunikál, és így az adatok célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.

A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.

Az Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.

Az Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Az Adatkezelő a facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is.

Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a  címen kaphat.

Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal lehetővé teszi.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

Panaszkezelés, Kártérítés és sérelemdíj

Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az Érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet. Az Érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.

A Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt elháríthatatlan ok idézte elő, amely az adatkezelés körén kívül esik.

A Adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Panasz az adatvédelmi tisztviselőnél

Amennyiben az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban kérdése, problémája van, forduljon bizalommal az adatvédelmi tisztviselőnkhöz levélben vagy telefonon, további adatok elérése és tisztázása érdekében!

Adatvédelmi és Felügyeleti Hatóság

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság; Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; Honlap: http://naih.hu

Jognyilatkozat

Az Adatkezelő a honlapon megjelenített információkat, dokumentumokat csakis tájékoztatás céljából teszi közzé. A megjelenített védjegyek, és lógók, valamint az elérhető információk és egyéb anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, ezekhez fűződő jogok kizárólag az Adatkezelőt illetik meg.

A honlapon megtalálható védjegyek védjegyoltalom alatt állnak. Kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül harmadik személy semmilyen módon, és jogcímen nem használhatja, nem másolhatja, nem terjesztheti, és nem teheti közzé. Tilos a honlapon előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül bármilyen más honlaphoz kapcsolást (linket) létrehozni. Jogellenes felhasználás esetén szerzői, a polgári illetve a büntető jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhat maga után.

Az Érintett az információkat eredeti formában, kizárólag a saját céljára használhatja fel, a számítógépére letöltse, illetve kinyomtassa. Ezen engedély kizárólag a weboldal egy eredeti példányának kezelését illetve annak archiválását teszi lehetővé.

Az Érintett képernyőjén megjelenített weboldal pontosságára, megbízhatóságára vagy tartalmára vonatkozóan a Társaságtól független változtatásokra nem vállal – amennyiben a törvény másként nem rendelkezik – semmilyen természetű garanciát.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot a honlapon megjelenített tartalmak módosítására, továbbá elérhetőségük megszüntetésére.

Az Adatkezelő nem garantálja, illetve nem nyújt biztosítékot a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságára vagy hibamentességére.

A honlap, illetve az ott megjelenő információk, dokumentációk hozzáféréséből, valamint azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért, veszteségért a felelősséget az Adatkezelő kizárja.

Az Adatkezelő nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, vagy publikált anyagokért, melyekhez a Társaság weboldalához kapcsolódnak, vagy amelyre hivatkoznak.

Amennyiben Érintett írásos és/vagy képanyagot bocsát az Adatkezelő rendelkezésére, és az Érintett elismeri, hogy az alkalmas a nyilvánosságra-hozatalra, és elfogadja, hogy az Adatkezelő azt – minden felelősségvállalás nélkül – közzé teheti, tartalmát részben vagy egészben a szerzői minőség feltüntetésével felhasználhatja. Érintett ezzel azt is vállalja, hogy a rendelkezésre bocsátott dokumentum, tartalom nem sérti harmadik személy hozzá fűződő, szerzői, illetve egyéb jogait, és azokkal kapcsolatban nem kezdeményez az Adatkezelő ellen jogi eljárást, nem terjeszt elő semmilyen követelést, illetve igényérvényesítést, továbbá harmadik fél igényérvényesítése esetén kártalanítja a Társaságot.

Az Adatkezelő weboldala a jelen előírásoktól a hatályos jogszabályokkal összhangban eltérő rendelkezéseket is előírhat, így a mindenkor aktuális előírások, illetve felhasználási feltételek megismerése és elfogadása feltételét képezi az egyes szolgáltatások igénybevételének, használatának.

Jelen szabályzat szerzői jogi műnek minősül, tilos a Szabályzat egészének vagy részének, részletének másolása, többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, a mű mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, egészben vagy részben történő használata, felhasználása, feldolgozása, értékesítése a szerző írásos hozzájárulása nélkül. Szabályzat szerzője az Adatkezelő.